Toekomstverkenner 

 

PFZW biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Toekomstverkenner. PFZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Toekomstverkenner. PFZW is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. PFZW  adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Toekomstverkenner haalt. 

 

PFZW biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Ockto-app die gebruikt kan worden om gegevens op te halen als alternatief voor handmatige invoer in de Toekomstverkenner. De Ockto-app is geen product van PFZW. Daarom aanvaardt PFZW ook geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Ockto-app. De gegevens die via de Ockto-app kunnen worden opgehaald bij de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht.nl worden eenmaal per jaar op Mijnpensioenoverzicht.nl geactualiseerd. De gegevens van het UWV maandelijks. Het kan daarom zijn dat recente wijzigingen niet in de indicatie die de Toekomstverkenner geeft, zijn opgenomen. 

 

Gebruik 

 

De Toekomstverkenner is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de Toekomstverkenner, op een wijze die strijdig is met het doel van de Toekomstverkenner is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PFZW, verboden. 

 

Eigendom 

 

Alle informatie en beeldmateriaal in de Toekomstverkenner en diens functionaliteiten zijn eigendom van PFZW of in licentie gegeven aan PFZW. U mag de inhoud niet kopiëren (anders dan downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden. 

 

Geen advies 

 

De indicatie die u heeft gekregen is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, maar geeft een niet bindende indicatie op basis van de gegevens die u zelf heeft ingevoerd of heeft opgehaald met de Ockto-App bij de Belastingdienst, Het UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenreglementen en de bij pensionering geldende wet- en regelgeving op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend voor uw pensioen. De Toekomstverkenner bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. 

 

Mocht u na de verkenning met de Toekomstverkenner iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw financiën en pensioen, dan raadt PFZW aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. PFZW aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u heeft als gevolg van het gebruik van de informatie in de Toekomstverkenner of de chat. 

 

Pensioenbedrag en leeftijd 

 

De pensioenaanspraken van PFZW worden ieder jaar opgegeven aan het Pensioenregister( Mijnpensioenoverzicht.nl) op basis van de reglementaire pensioenleeftijd (die gelijk is aan de wettelijke AOW-leeftijd). De pensioenaanspraken bij PFZW worden in de Toekomstverkenner berekend op basis van de door u in de Toekomstverkenner gekozen pensioenleeftijd ten opzichte van de reglementaire pensioenleeftijd. Ook de pensioenaanspraken en de bijbehorende ingangsleeftijd bij andere pensioenfondsen worden in de Toekomstverkenner berekend op basis van deze gekozen pensioenleeftijd. Uitgangspunt is dat de partner pensioneert op zijn/haar eigen AOW-leeftijd. 

 

In de Toekomstverkenner wordt voor u en uw eventuele partner niet gerekend met de wettelijke AOW-leeftijd maar met de verwachte AOW-leeftijd volgens de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank): www.svb.nl/aow

 

Grondslagen voor de berekeningen 

 

Voor de berekeningen van de pensioenaanspraken bij PFZW worden de actuariële grondslagen gebruikt die gelden voor PFZW. Actuariële grondslagen zijn factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekeningen, zoals rente, sterftekansen en kostenopslagen. Voor de berekeningen van alle overige pensioenaanspraken wordt gerekend met algemene actuariële grondslagen. 

 

Flexibiliseringsmogelijkheden 

 

Met betrekking tot de flexibiliseringsmogelijkheden geldt het volgende: De mogelijkheid van uitruil van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen en omgekeerd is in de Toekomstverkenner buiten beschouwing gelaten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en gevolgen van uitruil? Neemt u dan contact op met uw pensioenfonds(en). Het levenslange ouderdomspensioen kan worden vervroegd of worden uitgesteld. De mogelijkheid van toepassing van de hoog-laag-regeling wordt in de Toekomstverkenner zo toegepast dat 

bij volledig pensioneren, het totale pensioen (AOW plus werkgeverspensioen) voor en na AOW-leeftijd netto gelijkblijvend is. Kiest u voor een pensioenleeftijd na de AOW-leeftijd, dan wordt in de Toekomstverkenner geen hoog-laagregeling toegepast omdat de Toekomstverkenner hierin geen onderscheid maakt tussen PFZW en de overige pensioenregelingen. Wilt u naar aanleiding van uw verkenning meer informatie over wat de hoog-laagregeling bij PFZW voor uw gewenste situatie betekent, neemt u dan contact met ons op. 

 

Gewenste situatie ‘Minder werken’ 

 

In het geval van minder werken, wordt in de Toekomstverkenner aangenomen dat u in dezelfde verhouding met pensioen gaat. Ofwel 40% minder werken, betekent dat u voor 40% vroegtijdig met pensioen gaat. Wilt u hiervan afwijken? Neemt u dan voor informatie over de mogelijkheden contact op met uw pensioenfonds(en). Voor het deel dat u met pensioen gaat, wordt een levenslang ouderdomspensioen bepaald. Hierbij wordt geen hoog-laag-regeling toegepast. Dit komt omdat wij in de toekomstverkenner hierin geen onderscheid maken tussen PFZW en de overige pensioenregelingen. Er is in de Toekomstverkenner dus geen mogelijkheid om eerst een hoger en later een lager pensioen te ontvangen (of andersom) in geval van ‘minder werken’. Als u na ‘minder werken’ volledig pensioneert (u stopt dus volledig met werken), dan wordt de regel toegepast dat uw totale pensioen inclusief AOW-uitkering netto gelijkblijvend is. Wilt u naar aanleiding van uw verkenning meer informatie over wat de hoog-laag-regeling bij PFZW voor uw gewenste situatie betekent, neemt u dan contact met ons op. 

 

Risico 

 

Er is bij de bedragen uitgegaan van het huidige prijspeil. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met economische risico’s zoals inflatie- en beleggingsrisico. De uitkomst in de Toekomstverkenner is mede daarom een indicatie. Bij lijfrentes is uitgegaan van een defensieve portefeuille. De daadwerkelijke portefeuille die u heeft, kan hiervan afwijken, waardoor uitkomsten in de toekomst anders kunnen zijn. Bij banksparen is uitgegaan van een swaprente die periodiek geactualiseerd wordt. De daadwerkelijke rente die u ontvangt kan hiervan afwijken, waardoor uitkomsten in de toekomst anders kunnen zijn.

 

Woning 

 

Voor de spaar- en beleggingshypotheek wordt er in de Toekomstverkenner vanuit gegaan dat het gerealiseerde en nog te realiseren rendement voldoende is om de restschuld aan het einde van de looptijd volledig af te lossen. Rendementen kunnen bij de beleggingshypotheek in de praktijk variëren. Er bestaat daarom een risico dat uw hypotheek niet volledig afgelost kan worden en u een restschuld overhoudt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw hypotheekverstrekker. Bij een aflossingsvrije hypotheek blijft de maandelijkse hypotheeklast constant. Met een aflossingsvrije hypotheek loopt u echter het risico dat u aan het einde van de looptijd een restschuld overhoudt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw hypotheekverstrekker. 

 

Hoe verder na de verkenning? 

 

De Toekomstverkenner is door PFZW samen met deelnemers ontwikkeld om u te helpen bij het verkennen van uw mogelijkheden om vitaal met pensioen te gaan. Hoe u van hieruit verder gaat, bepaalt u. Heeft u hier graag hulp bij? Laat het ons alstublieft weten. Wij horen heel graag hoe en waarmee u het beste geholpen zou zijn. Met inzicht in wat voor u wenselijk is, helpt u ons om u en andere deelnemers nog beter verder te helpen. U kunt ons bereiken via (030) 277 55 77 of stuur het feedback formulier met de feedbackbutton Toekomstverkenner.  

 

[Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KvK 41179049]  

 

© Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2018